Föreningens syften

Att främja internationella kontakter, främst till församlingar och organisationer med socialt
och kulturellt syfte i de baltiska länderna och ryska Karelen.

Att i samarbete med Korsnäs församlings internationella diakoni främja humanitär
hjälpverksamhet i de baltiska länderna och ryska Karelen i kristen anda.